Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Relacja z XXXIV sesja Rady Gminy (Wideo)

28 czerwca 2017 roku Rada Gminy Nowy Żmigród obradowała na XXXIV sesji zwyczajnej. Na posiedzeniu gościli nadkomisarz Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle oraz aspirant sztabowy Wiesław Rogowski - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

 

Wyróżnili oni obecnego na sesji Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszarda Szarzyńskiego specjalnym podziękowaniem za całokształt współpracy z Policją oraz działania podejmowane przez komisję na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nowy Żmigród.

 

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Nowy Żmigród, wyrazili zgodę na realizację i wniesienie wkładu własnego do projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Radni dokonali również zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

W kolejnej części sesji Radni przystąpili do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Według uchwały budżetowej plan dochodów wynosił – 36 837 550,46 zł, wykonanie – 35 501 374,09 co stanowi 96,4% planu. Na wykonane dochody składały się w szczególności: subwencja ogólna z budżetu państwa – 14 540 433,00 zł; dotacje na zadania własne gminy – 1 903 016,98 zł; dotacje z programów pomocowych UE – 818 005,09 zł dotacje na zadania zlecone gminy – 10 398 871,28 zł; wpływy z podatków i opłat lokalnych - 1 978 205,26 zł; udział w podatkach i opłatach stanowiących dochód państwa – 2 947 765,00 zł; oraz inne dochody wykazane w sprawozdaniu. W stosunku do wykonanych dochodów subwencje stanowią 41%, dotacje 39%, dochody własne 20% z tego podatki i opłaty lokalne 5,8%. Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 33 143 320,73 zł, zaś wykonane – 31 069 653,53 zł co stanowi 93,7% planu. Na wykonane wydatki składały się: wydatki bieżące na kwotę 25 325 141,55 zł; wydatki majątkowe na kwotę 5 744 511,88 zł. Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2016 wyniósł 340 000,00 zł., natomiast wykonanie budżetu to nadwyżka w kwocie 1 129 737,53 zł. W ciągu roku budżetowego 2016 dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę 2 775 583,58 zł wraz z odsetkami na kwotę 218 601,61 zł.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nowy Żmigród w swojej uchwale rekomendującej zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok stwierdziła , że Wójt Gminy Nowy Żmigród realizując zadania związane z wykonaniem budżetu działał prawidłowo, w sposób jawny, kierując się zasadą celowości, legalności i rzetelności.

Po odczytaniu uchwał składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy a tym samym udzielili Wójtowi Gminy Nowy Żmigród absolutorium za 2016 rok.Po zakończonym głosowaniu wójt Grzegorz Bara podziękował radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium. Podkreślił, że w ten sposób docenia się pracę nie tylko jego, ale także całego Urzędu Gminy który budżet na rok 2016 realizował.

Na zakończenie sesji w części dotyczącej wolnych wniosków głos zabrał Mateusz Buczyński, który został powołany przez Wójta Gminy Nowy Żmigród na stanowisko sekretarza gminy z dniem 1 czerwca 2017 roku. Nowy sekretarz zadeklarował współpracę z wszystkimi organami gminy, jednostkami organizacyjnymi a także mieszkańcami którzy tworzą wspólnotę samorządową.

WIDEO Z SESJI


więcej na www.fb.com/nowyzmigrod24

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u